Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Csoportos létszámcsökkentés szabályai

Csoportos létszámcsökkentés a Munka Törvénykönyvében:

Definíció:
Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató több munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni a működésével összefüggő ok miatt, HA az elbocsátandó munkavállalók száma a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva:
-    húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz,
-    száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
-    háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc

Ha a munkáltató kevesebb, mint fél éve alakult, akkor az adott időszakot kell figyelembe venni, illetve ha több telephelye van, akkor telephelyenként kell számolni, csak akkor kell összevonni az egyes telephelyeket, ha egy munkaügyi bíróság illetékességi területén belül vannak.
Aki változó munkahelyen végzi a munkáját, azt oda kell sorolni ahol a leépítésről szóló döntés meghozatalakor az irányadó beosztása szerint munkát végez!

Konzultációs kötelezettség:
Ez a kötelezettség a munkáltatót terheli

A döntés meghozatala előtt legalább 15 nappal kell kezdeményeznie és vagy a megállapodásig (amelyet ha sikerül megkötni, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak), vagy a (csoportos létszámcsökkentésről szóló) döntés meghozataláig folytatni kell.
Kivel kell konzultálnia? A munkavállalók képviselőivel, nevezetesen:
-    az üzemi tanáccsal,
-    vagy az üzemi tanács hiányában a szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal

A konzultáció tárgya:
A konzultációnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie:
-    a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire,
-    a következményeinek enyhítését célzó eszközökre
-    és az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Tájékoztatási kötelezettség:
Szintén a munkavállalót terheli. Mindezekről az illetékes munkaügyi központot is tájékoztatni kell írásban.

A konzultáció előtt legalább 7 nappal, írásban kell tájékoztatni a munkavállalók képviselőit:
-    a tervezett csoportos létszámcsökkentés okairól,
-    foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentésben érintett, illetve
-    a meghatározott időszakban összesen foglalkoztatott munkavállalók létszámáról.

A konzultáció során a munkáltató megfelelő időben köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni
-    a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését,
-    a kiválasztás szempontjait, valamint
-    a munkaviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív szerződésben meghatározottól eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját.

Ha döntés születik a létszámleépítésről akkor a munkaviszony megszüntetését megelőzően legalább 30 nappal kell tájékoztatni az érintett munkavállalót, szintén írásban!
-    A tájékoztatás másolatát meg kell küldeni a munkavállalók képviselőinek, illetve az illetékes munkaügyi központnak is.

Ha ezen tájékoztatás idején a munkavállaló a rendes felmondással való munkaviszony-megszüntetés elleni védelem alatt áll a 90.§ értelmében, akkor a felmondás csak a védelem megszűnése után közölhető.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről a rendes felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően, írásban értesíti az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központot. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók:
-    személyi adatait
-    utolsó munkakörét,
-    szakképzettségét,
-    átlagkeresetét.

A döntés alakisága:
Ha a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról dönt, a döntésben meg kell határozni:
-    az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban,
-    a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának időbeni ütemezését (30 napos időszakok alapján, vagyis ha a tervezett utolsó munkaviszony-megszüntetést követően 30 napon belül újabb munkaviszony-megszüntetésre kerül sor -akár rendes felmondással, közös megegyezéssel, vagy munkáltatói intézkedéssel-, akkor azt az előző ütemhez kell számítani. Ennek az a logikája, hogy az eljárást ne kelljen újra lefolytatni).

Jogellenesség és jogorvoslat:
-    Az a rendes felmondás amely a tájékoztatási kötelezettséggel illetve a konzultáció során kötött megállapodással ellentétes, jogellenesnek minősül.
-    Ha a munkáltató eljárása során sérti meg a szakszervezet vagy az üzemi tanács jogait, akkor ennek megállapítása végett a szakszervezet vagy az üzemi tanács bírósághoz fordulhat, amely nem peres eljárásban 8 napon belül dönt

A csoportos létszámleépítés szabályait nem lehet alkalmazni tengerjáró hajók személyzete tekintetében.

Csoportos létszámcsökkentés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben:
Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint:

0-20 közalkalmazott    foglalkoztatása esetén    min. 5 közalkalmazott
21-99 közalkalmazott    foglalkoztatása esetén    min. 10 közalkalmazott
100- 300 közalkalmazott    foglalkoztatása esetén    min. a közalkalmazottak 10%-a
300- közalkalmazott    foglalkoztatása esetén    min. a 30 közalkalmazott
munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

A létszámcsökkentést eredményező döntést megelőzően a miniszter az ágazati érdekegyeztető fórumban, az önkormányzat az önkormányzati érdekegyeztető fórumban - az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel - tárgyalást kezdeményez.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről a felmentés közlését megelőzően legalább 30 nappal, írásban értesíti az érintett közalkalmazottakat, továbbá a munkáltató székhelye szerint illetékes munkaügyi központot.
-    Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak
-    személyi adatait
-    utolsó munkakörét,
-    szakképzettségét,
-    átlagkeresetét.

Csoportos létszámcsökkentés a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben:


Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a közigazgatási szervben:

-20 köztisztviselő    foglalkoztatása esetén    Min. 5 köztisztviselő
21-99 köztisztviselő    foglalkoztatása esetén    min. 10 köztisztviselő
100- 300 köztisztviselő    foglalkoztatása esetén    min. a köztisztviselők 10%-a
300- köztisztviselő    foglalkoztatása esetén    min. a 30 köztisztviselő
munkaviszonya 30 napos időszakon belül megszűnik.

A közigazgatási szerv a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során köteles a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményét kikérni.

A közigazgatási szerv a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésről, a felmentés közlését megelőzően legalább 30 nappal, írásban értesíti az érintett köztisztviselőket, továbbá a közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes munkaügyi központot.
-    Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselők:
-    személyi adatait
-    utolsó munkakörét,
-    szakképzettségét,
-    átlagkeresetét.

EURÓPAI UNIÓS KITEKINTÉS:
A csoportos létszámleépítés új szabályai a Minisztertanács általi 75/129/EGK irányelv alapján, illetve ennek implementálása hazánkban és egyes EU-országokban:

Az irányelv és Magyarország:
A szabályozás célja általában:
-    A csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok elsődleges célja az, hogy a munkáltató működésében rejlő okból történő elbocsátások esetén az illetékes hatóságoknak megfelelő időt biztosítson a munkaerőpiacon megjelenő munkavállalók problémáinak a megoldására.
-    Ezen túlmenően a munkáltatónak kötelezettsége konzultációt kezdeni a munkavállalók képviselőivel is, amelynek során meg kell kísérelni a létszámcsökkentés elkerülését, ha pedig ez nem lehetséges, a munkavállalók számára hátrányos következményeit a lehető legkisebbre kell szorítani.

Az irányelv implementálása:
Mindezen célok egységes megvalósításának, illetve megvalósulásának elősegítésére született meg a 75/129/EGK irányelv, amelynek hatálya a közszolgálatban dolgozókra nem terjed ki. Az eddigi magyar szabályozás nem felelt meg teljes mértékben a bemutatott követelményeknek, és ezen a téren a módosítás jelentős előrelépést hozott, ám a hatályos szabályozás is hagy némi kívánnivalót maga után (természetesen csak az egyik fél, a munkavállalók érdekeinek a szempontjából).

A tekintetben, hogy milyen mértékű létszámleépítés minősül csoportosnak, az irányelv két lehetőséget kínál a munkáltatók számára:
-    a munkáltató méretétől és a foglalkoztatottak létszámától függetlenül a 90 napos időszak alatt legalább 20 főt érintő munkaviszony-megszüntetés,
-    a munkavállalók létszáma tekintetében - differenciálva - a létszámleépítés akkor minősül csoportosnak, ha 10 főnél több, de 100 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatók esetében 10 főt érint, 100 és 300 foglalkoztatott esetén azok 10 százalékát, 300 fő felett pedig legalább 30 főt.

Az uniós tagállamok többsége az első megoldást alkalmazza, míg a másodikat Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Dánia, valamint Hollandia.

A hazai szabályozás kezdetben az első megoldás szerint rendelkezett, tehát nem tett különbséget a munkáltatók között a méretük alapján.

Az irányelv és az EU-s országok:
-    Egyesült Királyság és Dánia: Szó szerint átvette a második megoldást
-    Hollandia: Némi módosítással ő is a második megoldást vette át. (20-60  5 fő, 60-500  25 fő vagy 10%, 500 felett 30 fő elbocsátásának terve)
-    Franciaország és Olaszország: gazdasági okból történő tömeges felmondásnak minősül a 30 napon belül 10 foglalkoztatott leépítésének terve

Értesítési kötelezettség:
-    Német, osztrák, frankofon, holland: Az üzemi tanácsot kell értesíteni.
-    Angolszász: A szakszervezetet kell értesíteni.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció