Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezető

Tájékoztatjuk, hogy Dr. Kovács Tamás ügyvéd, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.drkovacstamas.hu informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a honlapra látogató természetes személyek, mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő, a Honlapot meglátogató Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Az adatkezelő:

Név: Dr. Kovács Tamás ügyvéd

Székhely: 4600 Kisvárda, Krucsay M. u. 2. I/5.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező; az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tartja a kapcsolatot:

Elérhetőség: jog@drkovacstamas.hu

Kapcsolatfelvétel célú adatkezelések

4.1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

Az Adatkezelőnek a honlapon keresztül kitölthető űrlap segítségével, illetőleg közvetlenül az jog@drkovacstamas.hu e-mail címre üzenetet küldő, az adatkezelővel kapcsolatot felvevő természetes személyek.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, illetve bármely adat, amelyet az Érintett az „üzenet” mezőben megad. Az adatkezelő sütiket (cookie-kat) nem kezel.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az Érintettek közötti kapcsolattartás, esetleges kérések, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő ezen adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet a kapcsolatfelvétel űrlap esetén az üzenet elküldését megelőzően, az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg közvetlenül az e-mail üzenet elküldésével ad meg.

4.2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül a szervezet vezetője ismerheti meg.

4.3. Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az Érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy számára, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem továbbítja.

4.4. Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) veszi igénybe:

Adatfeldolgozó: Awex Multimédia és Webstúdió Kft.

Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek: Az adattárolás helyéül szolgáló szerverek üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás.

4.5. Az adatkezelés helye, módja:

Az Érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozónál, az Adatfeldolgozó által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

4.6. Az adatok megőrzésének ideje:

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatközléstől számított 2 évig kezeli.

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi

· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

· rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.

Az Érintett jogai, jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

· tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,

· helyesbítést,

· törlést,

· az adatkezelés korlátozását,

· az adatok hordozhatóságát,

· visszavonhatja a hozzájárulását,

· továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

7.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

· személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

· a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

· a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

· az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

· az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

· az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

· az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett szerződő fél, és

· az adatkezelés automatizált módon történik.

7.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

· az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

· meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

7.9. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.10. Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az Érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett Kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.11. Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az Adatkezelő mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Kérjük, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://www.naih.hu)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció