Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Végrendelet

Végrendelet

Lehet szóbeli vagy írásbeli.


A) Szóbeli végrendeletet tehet, aki
-életét fenyegető rendkívüli helyzetben van, és
-írásbeli végrendeletet egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne. Ennek a két feltételnek együttesen és a végrendelkezés folyamán fenn kell állnia.


Az örökhagyónak egész terjedelmében elő kell adnia végakaratát.
A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében – a tanúk által értett nyelven – végakaratát egész terjedelemben szóval előadja, és ez alkalommal kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete.
A tanúkkal kapcsolatban nem követelmény, hogy írni tudjanak, viszont ismerniük kell a végrendelet tartalmát és tudniuk kell, hogy végrendelet tételénél tanúskodnak, illetőleg képesnek kell lenniük az örökhagyó személyazonosságának tanúsítására. A végrendelet tartalmáról közvetlenül a végrendelkezőtől kell tudomást szerezniük.
A szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül legalább három hónapon át nehézség nélkül alkothatott volna más alakban végrendeletet.

B) írásbeli végrendelet: ez lehet közvégrendelet vagy magánvégrendelet.
Magánvégrendelet fajtái:
1. holográf (saját kézzel írt)
2. allográf (más által készített)
3. közjegyzőnél tett magánvégrendelet
Holográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír.
Allográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláír, vagy ha azt már aláírta, az aláírását két tanú előtt magáénak ismer el és a végrendeletet mindkét esetben a tanuk is e minőségük feltüntetésével írják alá.
közjegyzőnél tett magánvégrendelet: magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó aláír és végrendeletként feltüntetve – akár nyílt akár zárt iratként – a közjegyzőnél személyesen letétbe helyez.
Közvégrendeletet közjegyző vagy helyi bíróság készíthet. Ha az örökhagyó vak vagy névaláírásra képtelen, kizárólag közvégrendeletet tehet. Ez utóbbi esetben a végrendeleten aláírását a közjegyző aláírása pótolja.

A közjegyzői letét
A végintézkedőnek lehetősége van arra, hogy végrendeletét közjegyzőnél letétbe helyezze. A közjegyzőnek nem szükséges ismernie a végrendelet tartalmát. A közjegyző – a közjegyzői okirat kritériumainak megfelelően – tanúsítványt állít ki arról, hogy az ügyfél átadott neki egy zárt borítékot, amelyről kijelentette, hogy az az ő végrendeletét tartalmazza. A borítékot a tanúsítványhoz fűzi, és okirattárában megőrzi. Az ügyfél igazolást kap arról, hogy a közjegyző letétbe vette végrendeletét.

A végrendelet érvényességi kellékei
Allográf végrendelet
Az alábbi közös kritériumokon túl az allográf végrendeletnél érvényességi kellék, hogy azt két tanú hitelesítse az örökhagyó névaláírását. A tanúknak nem szükséges ismerniük a végrendelet tartalmát, sőt azt sem kell tudniuk, hogy az okirat, amit aláírásukkal hitelesítenek, végrendelet. Feltétel azonban, hogy egyik tanú se legyen kedvezményezettje a végrendeletnek. A csak ügyvédi ellenjegyzést tartalmazó végrendelet érvénytelen (Ptk. 629.§ (1) bek.)
Közös kritériumok
Végrendeletet csak élő magánszemély tehet.
A magyar jog kizárja a közös végrendelkezés lehetőségét.


A végrendelet alaki kellékei a következők:
Ki kell derülni belőle, hogy ez az örökhagyó végrendelete. Nem szükséges, hogy az okiratban szerepeljen a „végrendelet” szó, de egyértelműnek kell lennie, hogy az halál esetére történő rendelkezés.
Szükséges az egyértelmű örökösnevezés, vagyis az, hogy a szövegből beazonosítható legyen a kedvezményezett személye. Lehet örökös az, aki a végrendelet készítésekor még nem született meg, de már megfogant.
A végrendeletnek tartalmaznia kell a keltezés helyét és idejét.
Ha a végrendelet több lapból áll, azokat folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és minden egyes oldalt alá kell írni mind az örökhagyónak, mind a hitelesítő tanúknak vagy ügyvédnek. Ez utóbbi kritérium közvégrendeletre nem vonatkozik.

Az írásbeli végrendelet hatályát veszti, ha
- megsemmisül,
- az örökhagyó azt közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával visszavonja, vagy
- az örökhagyó újabb keltezésű végintézkedést készít.

Az újabb végrendelet annyiban hatálytalanítja a korábbit, amennyiben a vagyon ugyanazon részéről rendelkezik.

A végrendeletet kétség esetén úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata a legteljesebb mértékben érvényesüljön. Szükség esetén a végrendelet szövegén túl a végintézkedés körülményeiből, különösen az örökhagyónak a végrendelkezést megelőzően vagy azt követően tett nyilatkozataiból (esetleg ráutaló magatartásából) kell feltárni az örökhagyó valódi akaratát, annak érdekében, hogy az ténylegesen is megvalósuljon.

Ha a nevezett örökösök részesedése a hagyatékot nem meríti ki, a többlet tekintetében törvényes öröklésnek van helye, ha a törvény kivételt nem tesz vagy a végrendeletből más nem következik.

 
Ha kérdése van, további információra van szüksége, vagy időpontot egyeztetne, hívjon minket bizalommal, vagy tegyen fel kérdést a lenti form kitöltésével.

Az Ön neve:
Az Ön telefonszáma:
Írja le miben segíthetünk:
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció